Teoria obwodów – Ćwiczenia 4 – Źródła o różnych pulsacjach i dwójniki

Źródła o różnych pulsacjach

Przy obliczaniu prądu lub napięcia w obwodach z wieloma źródłami o różnych pulsacjach, należy obliczyć osobne wyniki dla każdej pulsacji i dodać je do siebie już po zamianie na postać funkcji. Obliczając poszczególne przypadki zwieramy wszystkie źródła napięciowe (zamieniamy je na zwykłe połączenie) oraz rozwieramy wszystkie źródła prądowe o innej pulsacji (rozcinamy obwód).

Obliczanie impedancji dwójnika dla max mocy

kartkowka_nr_3

Czytaj dalej Teoria obwodów – Ćwiczenia 4 – Źródła o różnych pulsacjach i dwójniki

Teoria obwodów – Ćwiczenia 2 – Prąd przemienny i metoda symboliczna

Impedancja (Z = R + XC + XL) [Ohm] – wartość zespolona na którą składa się rezystancja oraz reaktancja pojemności (kondensatora) i indukcyjności (cewki).

Admitancja (Y = G + jB) [Simens] – odwrotność impedancji. Jej składowe to rzeczywista konduktancja i urojona susceptancja.

Rezystancja (R) [Ohm] – część rzeczywista impedancji, opór czynny, prąd płynący w fazie z napięciem.

Reaktancja (X = XC + XL) [Ohm] – część urojona impedancji, opór bierny, prąd płynący z przesunięciem w fazie o 90 stopni względem napięcia. Ujemna reaktancja, nazywana jest też kapatancją. Dodatnia reaktancja to z kolei induktancja.

Zawada (|Z|) [Ohm] – moduł/długość impedancji w formie liczby rzeczywistej.

Czytaj dalej Teoria obwodów – Ćwiczenia 2 – Prąd przemienny i metoda symboliczna

Teoria obwodów – Ćwiczenia 1 – Podstawy praw Ohma i Kirchhoffa

I prawo Kirchoffa – Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

II prawo Kirchoffa – W zamkniętym obwodzie suma spadków napięć na oporach równa jest sumie sił elektromotorycznych występujących w tym obwodzie.

Prawo Ohma

 • R – Rezystancja/Opór [Ohm]
 • G – Konduktancja/Przewodnictwo [Siemens]
 • U – Napięcie [Volt]
 • I – Natężenie [Amper]
 • P – Moc [Wat]
R=U/I [Ohm=V/A]
U=R*I [V=Ohm*A]
I=U/R [A=V/Ohm]

P=U*I [W=V*A]
U=P/I [V=W/A]
I=P/U [A=W/V]

G=1/R
G=I/U [S=A/V]
U=I/G [V=A/S]
I=G*U [A=S*V]

Czytaj dalej Teoria obwodów – Ćwiczenia 1 – Podstawy praw Ohma i Kirchhoffa